Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Buổi chiều

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Buổi chiều

- Làm việc ở văn phòng

- Dạy học bình thường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Buổi chiều

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Buổi chiều

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Buổi chiều

- Chấm thi hội thi GVDG cấp trường

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2019 (HT)

Thứ Bảy, 16/11/2019

Buổi sáng

- Nghỉ

Buổi chiều

- Nghỉ

Chủ Nhật, 17/11/2019

Buổi sáng

- Nghỉ

Buổi chiều

- Nghỉ